Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Glim&Lach, gevestigd te Amsterdam,

KvK-nummer: 54940842, BTW-nummer: NL 157020447B01, 

(hierna: Glim&Lach)

 

Glim&Lach biedt workshops, trainings- & coachingstrajecten en kinderopvang aan aan kinderen en volwassenen en richt zich hierbij op persoonlijke ontwikkeling waarbij een holistische benadering de basis is. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Glim&Lach aangeboden diensten. De algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan één van de aangeboden diensten.

  1. Inschrijving en betaling

1.1          Door u in te schrijven voor een dienst van Glim&Lach gaat u een overeenkomst aan met Glim&Lach. Inschrijvingen gaan via het invullen van een schriftelijke of digitale inschrijfformulier. Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst tussen u en Glim&Lach komt tot stand zodra de inschrijving Glim&Lach heeft bereikt en Glim&Lach u de ontvangst daarvan heeft bevestigd per e-mail door middel van de eerste factuur.

1.2          Betaling van de activiteiten vindt plaats cash of per bank/giro o.v.v. het factuurnummer en dient twee weken voor aanvang van de eerste lesdag betaald te zijn en op de rekening van Glim&Lach te staan.

1.3      Als u Glim&Lach gemachtigd heeft het verschuldigde bedrag te incasseren, dient u er zorg voor te dragen dat voldoende saldo beschikbaar is twee weken voor aanvang van de eerste lesdag. Wanneer u een dienst onverhoopt tussentijds wilt afbreken, dan bent u het volledige cursusgeld aan Glim&Lach verschuldigd.

1.4      Naast de hierboven beschreven artikelen gelden voor de Peuterclub ook de Huisregels betreffende inschrijving, betaling, annulering en opzegging. 

Individuele sessies vinden plaats na het maken van een afspraak per mail of telefoon. U krijgt altijd per mail een bevestiging van de gemaakte afspraken. Betaling van de individuele sessies dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak op rekening van Glim&Lach te staan.

2. Het aanbod

2.1          Alle genoemde prijzen die vermeld staan op de website zijn incl BTW. Aanbiedingen voor de diensten van Glim&Lach, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen.

2.2          Het doorgang vinden van aangekondigde diensten is steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van Glim&Lach. Een week voor de geplande aanvangsdatum ontvangt u bericht van Glim&Lach per mail over het al dan niet doorgang vinden van de dienst waarvoor u of uw kind zich heeft ingeschreven.

3. Annuleren

3.1          U heeft een bedenktijd van 7 werkdagen, deze termijn vangt aan op de dag na de bevestiging van Glim&Lach dat u bent ingeschreven voor deelname. Binnen deze termijn kunt u de overeenkomst met Glim&Lach vrijblijvend en zonder opgave van redenen annuleren.

3.2          Na afloop van de in artikel 3.1 genoemde termijn is annuleren uitsluitend mogelijk uiterlijk twee weken voor aanvang van de dienst of twee dagen (=48 uur) voor aanvang een individuele coachingssessie. Bij annuleren met inachtneming van genoemde termijnen, ontvangt u het volledige bedrag terug. Annuleert u na deze termijn, dan vindt er geen teruggave van het verschuldigde bedrag plaats.

3.3             In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij annuleren door langdurige ziekte, kan na overleggen van een medische verklaring van een huisarts of specialist, gezocht worden naar een passende oplossing.

4. Uitval docent

4.1          Bij ziekte en/of uitval van de trainer/coach zal Glim&Lach indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Glim&Lach u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Glim&Lach zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen om de dienst/ training/ coachsessie in te halen.

4.2          In geval van ziekte en/of uitval van de trainer/coach heeft u/uw kind geen recht op (schade)vergoeding. De extra kosten die gemaakt moeten worden voor de in te halen lesdag(en) door ziekte en/of uitval van de trainer/ coach, liggen bij Glim&Lach. Uitval van de trainer/coach is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

5. Persoonsgegevens 

5.1          Bij inschrijving voor de training worden uw persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst goed te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van Glim&Lach. Mocht u geen prijs stellen op informatie van de activiteiten van Glim&Lach, dan kunt u dit per e-mail aan Glim&Lach melden.

6. Lesmateriaal 

6.1          Het lesmateriaal, bestaande uit de visualisatie- en meditatieoefeningen en de activiteiten tijdens de les en als huiswerkopdrachten, mag niet anders gebruikt worden dan voor persoonlijke studie. Het is de deelnemers of ouders van de deelnemers niet toegestaan het lesmateriaal te gebruiken voor (eigen) commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteursrecht op alle oefeningen die zijn gemaakt voor en door de cursisten tijdens lesdagen en als huiswerkoefening, berust bij Glim&Lach.

7. Aansprakelijkheid

7.1          Glim&Lach sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van letsel en/of schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel (diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen inbegrepen) aan personen en/of eigendommen opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde training, bijeenkomst of individuele sessie.

Glim&Lach kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het buiten de training en/of sessies en overige activiteiten toepassen van de lesstof door de cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op vrijwillige basis en op eigen risico.

7.2          De door Glim&Lach aangeboden activiteiten, trainingen en sessies hebben in belangrijke mate te maken met persoonlijke ontwikkeling en ontplooiingsprocessen. Toelating tot de training en sessies geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Glim&Lach is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel u, uw kind als de medecursisten, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten.

7.3          Bij lichamelijke en/ of psychische klachten dient u de huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen ten alle tijde per direct aan de trainer/ coach kenbaar gemaakt te worden. De trainer/ coach kan ook aan de hand hiervan ter bescherming van uzelf, uw kind of medecursisten besluiten om toegang tot de lessen te weigeren.

8. Beeldopname

8.1          Glim&Lach behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de activiteiten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De beeld- en/of geluidopnamen zullen alleen gebruikt worden voor publicaties bijvoorbeeld ten behoeve van marketingdoeleinden. Mocht u bezwaar hiermee hebben, dan dient u dat voorafgaand schriftelijk te melden.

8.2          Tijdens individuele sessies heeft u of uw kind zelf de keuze of er geluidsopnamen van de sessie gemaakt worden. Deze opnamen worden alleen aan u overhandigd en zullen vertrouwelijk behandeld worden. U kunt de geluidsopnamen tot maximaal één week na de sessie per e-mail ontvangen.

8.3          Het maken van eigen beeld- en/of geluidopnamen tijdens een training door u als cursist of ouder van een cursist is alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van Glim&Lach en de overige deelnemers.

9.  Klachten en geschillen 

9.1          Glim&Lach zet zich volledig in om de training, activiteiten, bijeenkomst en individuele sessie tot een succes te maken. Alle informatie door u aan Glim&Lach verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

9.2          Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt dat dan per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). Glim&Lach zal er alles aan doen om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.

10. Toepasselijk recht

10.1       Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Glim&Lach is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Een kopie van de Algemene Voorwaarden zal op verzoek kosteloos worden toegezonden.